HYPERVAULT

Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken geheel deel uit van de overeenkomst die U met ons bedrijf afsluit, wat bijgevolg impliceert dat U ze voorafgaandelijk aandachtig dient te lezen als u van onze software en diensten gebruik wil maken.Om geen misverstanden te laten ontstaan m.b.t. de inhoud van onze algemene voorwaarden, wordt elk artikel voorafgegaan door een korte "niet-juridische" samenvatting, die geen deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden, maar uitsluitend als hulpmiddel dienen om alzo de materie beter te begrijpen

1. INLEIDING
Samenvatting:
Deze Voorwaarden vormen samen met ons Privacybeleid een wettelijk contract tussen u en Hypervault. U moet oud genoeg zijn om akkoord te gaan met de Voorwaarden om onze software te gebruiken. De Voorwaarden zijn niet van toepassing op sites en diensten die worden beheerd door andere bedrijven waartoe u via de software toegang hebt. ELK ABONNEMENT VOOR BETAALDE DIENSTEN WORDT AUTOMATISCH VERLENGD, TENZIJ U HET BINNEN DERTIG DAGEN NA DE VERLENGINGSDATUM OPZEGT. ALS U ZICH IN DE VERENIGDE STATEN BEVINDT, WORDT ELKE JURIDISCHE CLAIM MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN OF DE DIENSTEN BESLECHT DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE, NIET DOOR EEN PROCES VOOR EEN RECHTER OF JURY, OF VIA EEN GROEPSGEDING. Deze Voorwaarden worden beheerst door de Belgische wetgeving en kunnen op elk moment worden gewijzigd (maar voor bestaande gebruikers zullen de wijzigingen de eerste dertig dagen niet van kracht zijn).
a. Hypervault en haar gelieerde ondernemingen ("Hypervault" of "we/wij" en diens dochtermaatschappijen) beheren www.hypervault.com (samen met alle subdomeinen, waarnaar wordt verwezen als de "Site") en voorzien onze gebruikers (waarnaar wordt verwezen als "u") van mobiele en webapplicaties (elk een "App" en gezamenlijk de "Apps"). Deze Dienstvoorwaarden (de "Voorwaarden") vormen een bindende overeenkomst tussen u en Hypervault met betrekking tot uw gebruik van de Site, de Apps en alle gerelateerde diensten die we mogelijk kunnen aanbieden (de Site, Apps en diensten vormen samen de “Diensten”). In de zin waarin de term in deze Voorwaarden gebruikt wordt, betekent een "apparaat" elke computer, telefoon, tablet of andere hardware waarop Apps worden uitgevoerd.
b. Door de Diensten te gebruiken, verklaart u dat u (i) wettelijk bevoegd bent om dat te doen, (ii) meerderjarig bent in het rechtsgebied waar u woont (tenzij u bent uitgenodigd voor een Family-abonnement door iemand die dat wel is) en (iii) de bevoegdheid hebt om een bindend contract met ons af te sluiten. U moet deze Voorwaarden en het Privacybeleid accepteren wanneer u een App voor het eerst downloadt of opent.
c. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op websites, diensten en applicaties van derden (“Diensten van Derden”) waartoe u toegang kunt krijgen via de Diensten. Tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van Diensten van Derden en bieden we alleen links voor uw gemak. We raden u aan de voorwaarden en het beleid te bekijken van alle Diensten van Derden waartoe u via de Diensten toegang verkrijgt.
d. WANNEER U EEN ABONNEMENT OP EEN VAN DE DIENSTEN NEEMT EN HIERVOOR BETAALT, WORDT UW ABONNEMENT AUTOMATISCH VERLENGD VOOR AANVULLENDE PERIODEN VAN DEZELFDE DUUR ALS HET OORSPRONKELIJKE ABONNEMENT OP HET ALSDAN VAN TOEPASSING ZIJNDE TARIEF VOOR DERGELIJKE DIENSTEN, TENZIJ U UW ABONNEMENT OPZEGT OF WIJZIGT ZOALS UITEENGEZET IN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 7(c).
e. Uw gebruik van bepaalde Diensten kan onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden (“Aanvullende Voorwaarden”). Als enige bepaling van de Aanvullende Voorwaarden in strijd is met deze Voorwaarden, zullen de Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn. Enkele Aanvullende Voorwaarden worden uiteengezet in artikel 12.
f. Hypervault-Team en Hypervault-Business zijn ons aanbod voor bedrijven en andere organisaties. Als u een Hypervault Team- of Business-abonnement aanschaft, zijn de Hypervault Business-voorwaarden en niet deze Voorwaarden van toepassing op het gebruik van de Diensten door uw organisatie. Individuele gebruikers die toegang hebben tot Hypervault onder een Hypervault Team- of Business-abonnement, moeten deze Voorwaarden echter wel accepteren, omdat deze gebruikers ook toegang krijgen tot een "Persoonlijke" ruimte die niet beschikbaar is voor de beheerder van het Team- of Business-account.
g. DEZE VOORWAARDEN VEREISEN HET GEBRUIK VAN ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN, IN PLAATS VAN RECHTSZAKEN MET EEN JURY OF GROEPSVORDERINGEN, EN DE VERHAALSMOGELIJKHEDEN IN GEVAL VAN GESCHILLEN OVER DEZE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ZIJN BEPERKT. Door deze Voorwaarden te accepteren, doet u afstand van bepaalde rechten op rechtsmiddelen waar u anders over zou kunnen beschikken. Zie artikel 10 en 13 voor meer informatie.
h. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of verband houden met de Diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Belgische wetgeving.
i. Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte Voorwaarden op deze pagina publiceren en u informeren via de Diensten, indien van toepassing. Gewijzigde Voorwaarden treden onmiddellijk in werking voor nieuwe gebruikers, en voor bestaande gebruikers dertig (30) dagen nadat we de wijzigingen op de Site gepubliceerd hebben.
j. Mocht u vragen hebben over deze Voorwaarden of de Diensten, dan kunt u contact opnemen met ons helpcentrum door een e-mail te sturen naar support@hypervault.com, of ons schriftelijk benaderen via Hypervault.com, Boudewijnlaan 136, 2243 Pulle (Zandhoven), Antwerpen, België.

2. REGISTRATIE
Samenvatting:
Om onze Apps te gebruiken, moet u een account aanmaken. U moet ook een Masterwachtwoord aanmaken dat zal worden gebruikt om coderingssleutels te genereren waarmee de informatie die u op de Diensten bewaart, wordt beschermd. HYPERVAULT SLAAT UW MASTERWACHTWOORD NIET OP EN HEEFT ER GEEN TOEGANG TOE. ALS U UW WACHTWOORD VERGEET KAN HYPERVAULT UW ACCOUNT NIET ONTGRENDELEN OF TOEGANG VERKRIJGEN TOT UW GEGEVENS. Deel de toegangsgegevens van uw account met niemand, want u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die verband houden met uw account.
Accounts
. Als u de Diensten wilt gebruiken, moet u een App downloaden of een vooraf geïnstalleerde App op uw apparaat openen en daarop een account aanmaken (een "Account") door uw e-mailadres op te geven (het "Account-e-mailadres”) en een masterwachtwoord (het “Masterwachtwoord”, samen met het Account-e-mailadres de "Toegangsgegevens" genoemd). Houd uw Toegangsgegevens veilig en deel ze met niemand. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op de Diensten die aan uw Account zijn gekoppeld. U verklaart dat alle informatie die u ons verstrekt in verband met uw Account (bijv. factureringsgegevens wanneer u voor een Abonnement betaalt) nauwkeurig is en dat u deze zolang u een Account hebt actueel zult houden.
Masterwachtwoord. Uw Masterwachtwoord is van cruciaal belang voor de beveiliging van uw Account. Het wordt gebruikt om de coderingssleutels te genereren die worden gebruikt om uw Beveiligde Gegevens te beschermen (zoals gedefinieerd in Artikel 4(b)) en om Beveiligde Gegevens over te dragen tussen uw geautoriseerde apparaten. HYPERVAULT SLAAT UW MASTERWACHTWOORD NIET OP, HEEFT ER GEEN TOEGANG TOE EN BESCHIKT OVER GEEN ENKELE MANIER OM UW MASTERWACHTWOORD TE ACHTERHALEN OF OM BEVEILIGDE GEGEVENS OP TE HALEN ALS U UW MASTERWACHTWOORD KWIJTRAAKT. Dit is een essentiële beveiligingsfunctie die bedoeld is om uw Beveiligde Gegevens te beschermen als onze systemen worden gecompromitteerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig onvermogen om toegang te verkrijgen tot uw Account of Beveiligde Gegevens als gevolg van het verlies van uw Masterwachtwoord.

3. LICENTIE
Samenvatting:
U hebt een beperkte licentie om onze Apps te gebruiken voor uw persoonlijke gebruik, die ook geldt voor alle documentatie en updates die van toepassing zijn op de Apps en Diensten die u gebruikt. Hacken, reverse-engineeren, inbreuken op wettelijke bepalingen of andere kwaadwillige handelingen in verband met de Diensten zijn verboden. Wij zijn niet verplicht om ondersteuning te bieden voor de Apps (maar dat doen wij wel via ons helpcentrum en support@hypervault.com). Uw gebruik van mobiele Apps is onderworpen aan bijkomende voorwaarden opgelegd door de “App Store” van waaruit u de App hebt gedownload. Het vergt veel werk om onze Apps compatibel te houden met de rest van de digitale wereld en het kan voorkomen dat Apps soms niet met een bepaalde site of dienst werken, zelfs als dit eerder wel het geval was.

Licentie
. Hypervault verleent u een persoonlijke, niet-exclusieve, herroepbare, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het downloaden en installeren van de Apps in objectcodeformaat, op een of meer apparaten (zoals toegestaan door uw Abonnement), uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik. De licentie omvat het recht op: het openen, gebruiken en het maken van een redelijk aantal kopieën van gepubliceerde beschrijvingen van de functionaliteit, technische vereisten of gebruik van de Diensten (waarnaar gezamenlijk wordt verwezen als de "Documentatie"), en het recht om gebruik te maken van eventuele wijzigingen in de Apps die beschikbaar worden gesteld aan alle gebruikers van dergelijke Apps zonder extra kosten (waarnaar wordt verwezen als een "Update") wanneer een Update algemeen beschikbaar wordt gesteld. Updates kunnen automatisch worden geïnstalleerd of kunnen vereisen dat ze door u worden geïnstalleerd. Als u een Update niet installeert, kan dit ertoe leiden dat een App of de Diensten niet correct functioneren.

Beperkingen. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden, is het u niet toegestaan om direct of indirect:afgeleide werken van de Diensten of onderdelen daarvan te wijzigen of te creëren;een gedeelte van een App te decompileren, reverse engineeren of om te zetten in voor de mens leesbare vorm (behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door het toepasselijke recht);een aspect van de Diensten te verhuren, leasen, delen, verspreiden of verkopen aan derden, met inbegrip van een servicebureau of soortgelijke instanties;eigendomsberichten of -markeringen in een App of de Documentatie te verwijderen, te wijzigen of te verbergen;testresultaten of benchmarking van een App of de Diensten openbaar te maken;de beveiliging, de bescherming van het auteursrecht of de mechanismen voor het licentiebeheer van een App of de Diensten te omzeilen of uit te schakelen;de werking van de Diensten te verstoren;de Diensten te gebruiken om de wet of de rechten van derden te schenden;de Diensten te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die schadelijk is voor minderjarigen;virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere malware te uploaden of verzenden naar of via de Diensten;automatische of handmatige processen te gebruiken om informatie van de Site of Diensten te verzamelen, behalve dat commerciële zoekmachines spiders kunnen gebruiken om materiaal van de Site te kopiëren, uitsluitend zoals nodig is om openbaar beschikbare, doorzoekbare indexen van het materiaal aan te maken;in weerwil van de werkelijkheid de schijn te wekken van een niet bestaande relatie tot personen of entiteiten;de Site of enige inhoud ervan te spiegelen of te framen, pop-upvensters over de pagina’s daarvan te plaatsen of anderszins de weergave van de pagina’s te beïnvloeden; ofte proberen één van bovenstaande handelingen uit te voeren.Hypervault kan alle acties ondernemen die het bedrijf redelijk acht, met inbegrip van het beëindigen van uw account, voor elke schending van deze beperkingen.Ondersteuning. De licentie die wordt verleend in Artikel 3(a) geeft u geen recht op ondersteuning voor de Apps of Diensten, hoewel we ervoor kunnen kiezen om ondersteuning te bieden en dit doorgaans ook doen. Ga naar ons helpcentrum of stuur een e-mail naar support@hypervault.com als u hulp nodig hebt. Hoewel Hypervault ernaar streeft om de Diensten voortdurend te verbeteren, zijn we niet verplicht om specifieke fouten, bugs of problemen op te lossen, behalve zoals uiteengezet in Artikel 9(a). Over het algemeen ondersteunen we alleen de huidige versie van het platform of besturingssysteem waarop de Diensten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld iOS of Chrome).

Beperkingen van App Stores.
De beschikbaarheid van mobiele Apps is afhankelijk van de entiteit bij wie u de App hebt verkregen (elk een “App Store” genoemd). De betreffende App Store is geen partij in deze Voorwaarden, en Hypervault, niet de App Store, is als enige verantwoordelijk voor de Diensten en alle gerelateerde claims (bijv. aangaande wettelijke naleving of inbreuk op intellectueel eigendom). U bent verantwoordelijk voor de verbindingskosten met betrekking tot uw gebruik van Apps of een App Store en eventuele kosten die door een App Store in rekening worden gebracht in verband met de Diensten. U zult zich houden aan alle toepasselijke voorwaarden en het beleid van de App Store wanneer u een mobiele App gebruikt. De App Store (en diens dochterondernemingen) is derde begunstigde van deze Voorwaarden en kan deze dan ook als zodanig afdwingen.
U dient uitsluitend Apps te gebruiken die (A) via de Apple App Store worden geopend of gedownload op een apparaat van het merk Apple dat bestuurd wordt door iOS (het eigen besturingssysteem van Apple) en (B) zoals toegestaan door de “Gebruiksvoorschriften” in de dienstvoorwaarden van de Apple App Store.

Diensten van Derden
.
De Diensten zijn ontworpen om te werken met een groot aantal Diensten van Derden, maar hun voortdurende compatibiliteit met een specifieke applicatie, site of dienst is deels afhankelijk van dergelijke Diensten van Derden. Om compatibiliteit met een bepaalde dienst te behouden, moet u een App of een applicatie van derden mogelijk van tijd tot tijd updaten. We kunnen niet garanderen dat alle momenteel ondersteunde Diensten van Derden compatibel blijven met onze Diensten.

4. KENMERKEN EN FUNCTIES
Samenvatting:
Wij leveren de Diensten, maar u bent verantwoordelijk voor de wijze waarop u ze gebruikt – zowel door ervoor te zorgen dat de gegevens die u in de Apps bewaart correct zijn, als door de manier waarop u deze gegevens gebruikt (ook wanneer u de Diensten gebruikt om gegevens met anderen te delen). Zoals de meeste aanbieders van applicaties voor consumenten doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat de Diensten correct werken, maar we kunnen niet garanderen dat ze dat altijd doen.Algemeen. Actuele informatie over functies is te vinden op www.hypervault.be. We kunnen op elk moment functies uit de Diensten of bepaalde Apps verwijderen en niet alle functies zijn beschikbaar bij alle Abonnementen en in alle rechtsgebieden.

Beveiliging
.
We ontwikkelen en implementeren geavanceerde beveiligingsfuncties om de Diensten en de informatie die u erop opslaat te beschermen, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden, ID's en betaalgegevens (gezamenlijk "Beveiligde gegevens"). We kunnen echter niet garanderen dat Beveiligde Gegevens 100% beschermd zullen zijn. Hoewel wachtwoorden die door de Diensten worden gegenereerd zijn ontworpen om zo veilig mogelijk te zijn, kunnen we de veiligheid ervan niet garanderen, en we beweren uitdrukkelijk niet dat ze immuun zijn voor aanvallen.

Partnerfuncties
.
Bepaalde functies die beschikbaar zijn via de Diensten, zoals Darkweb-monitoring en VPN, worden geleverd door externe partners. Mogelijk moet u bepaalde gegevens valideren of verstrekken (zoals uw e-mailadres) en/of akkoord gaan met bepaalde Aanvullende Voorwaarden voordat u toegang krijgt tot deze functies.

Uw verantwoordelijkheden
.
U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de Beveiligde Gegevens die u opslaat op de Diensten, en het gebruik van uw Beveiligde Gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en relevante overeenkomsten met derden (als u bijvoorbeeld een creditcard die is opgeslagen op de Diensten gebruikt om een online betaling te voltooien, bent u gebonden aan de voorwaarden van uw overeenkomst met de creditcardaanbieder). Met name als u anderen toegang geeft tot uw Beveiligde Gegevens, zoals wanneer u de functie "delen" van de Diensten gebruikt, erkent u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor wat de ontvanger doet met de gegevens die u met die persoon deelt.

Geen garantie
.
Hoewel we ernaar streven de juiste werking van de Diensten te verzekeren, inclusief diensten die door partners worden geleverd, garanderen of verklaren we uitdrukkelijk niet dat de Diensten te allen tijde correct zullen werken, foutloos zullen zijn of ononderbroken beschikbaar zullen zijn. De enige garantie die wordt gegeven in verband met de Diensten wordt vermeld in Artikel 9(a).

5. EIGENDOM
Samenvatting:
De Diensten zijn eigendom van Hypervault en haar licentieverstrekkers. U bent eigenaar van uw beveiligde gegevens en accountgegevens. Het enige recht waarover u beschikt in verband met de Diensten is de hierboven verleende beperkte licentie. Het enige recht dat wij hebben in verband met uw toegangsgegevens en beveiligde gegevens is het gebruik daarvan om de Diensten te kunnen verlenen. Wij zijn eigenaar van alle geanonimiseerde informatie over het gebruik van onze Diensten. Als u productfuncties voorstelt of andere feedback geeft over de Diensten, kunnen wij die vrijblijvend gebruiken zonder verplichting ten aanzien van u.

Diensten.
Met uitzondering van uw Toegangsgegevens en Beveiligde Gegevens (en, waar van toepassing, Gedeelde Gegevens die u van anderen ontvangt), behouden Hypervault en haar licentiegevers alle rechten, aanspraken en belangen op en in de Diensten, evenals alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn binnen en via de Diensten. Uw Account is uitsluitend aan u in licentie gegeven zodat u de Diensten kunt gebruiken en u hebt, met uitzondering van uw Beveiligde Gegevens en Toegangsgegevens, geen eigendomsbelang in uw Account.

Uw gegevens.
Met uitzondering van de beperkte licenties die hieronder en elders in deze Voorwaarden aan Hypervault worden verleend, behoudt u alle rechten, aanspraken en belangen op en in uw Toegangsgegevens en Beveiligde Gegevens. Zolang u een Account hebt, verleent u ons een niet-exclusief, royaltyvrij, volledig betaald, sublicentieerbaar, overdraagbaar, wereldwijd recht om uw Beveiligde Gegevens en Toegangsgegevens te verwerken ten behoeve van de verlening van de Diensten in naleving van de toepasselijke wetgeving.

Gebruiksinformatie
.
Hypervault is eigenaar van alle gegevens met betrekking tot de installatie, registratie, het gebruik en de uitvoering van de Diensten, met inbegrip van gebruiksstatistieken en activiteitenlogs (gezamenlijk de "Gebruiksinformatie").

Feedback.
Eventuele feedback, opmerkingen of suggesties die u verstrekt aan ons of op een publiek forum over Hypervault of de Diensten (“Feedback“) wordt vrijwillig verstrekt, en u verleent Hypervault hierbij een eeuwigdurend, onherroepbaar en royaltyvrij recht en licentie om Feedback op om het even welke wettelijke wijze te gebruiken.

6. MATERIAAL VAN DERDEN
Samenvatting:
Wij kunnen links verstrekken naar of gegevens beschikbaar stellen van diensten van derden op de Site of via de Diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze diensten of gegevens. Zoals de meeste softwareontwikkelaars gebruiken wij ook open-source componenten in onze Diensten. Deze componenten hebben geen invloed op uw vermogen om de Diensten te gebruiken, noch beperken ze de rechten die u onder deze Voorwaarden hebt, maar elke component is onderworpen aan zijn eigen licentie en niet aan de hierboven verleende licentie.Diensten en Gegevens van Derden. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de gebruiksvoorwaarden van alle Diensten van Derden waartoe u toegang verkrijgt via de Diensten (bijv. websites waarop u de Diensten gebruikt voor aanmelding of het automatisch invullen van gegevens). Hypervault is niet verantwoordelijk voor de prestaties van Diensten van Derden, noch voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens die hierop beschikbaar zijn, en raadt u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van al deze diensten te raadplegen.

Open-Source Software
.
"Open-Source Software" betekent bepaalde elementen van de Diensten die onderworpen zijn aan "open source" of "gratis" softwarelicenties die worden beheerd door derden. Open-Source Software wordt gelicentieerd onder de voorwaarden van de eindgebruikerslicentie die bij dergelijke software wordt geleverd, en niet onder Artikel 3. Niets in deze Voorwaarden beperkt de rechten of breidt de rechten uit van de eindgebruikerslicentie voor Open-Source Software, noch beperkt enige Open-Source Software de rechten die we u verlenen in deze Voorwaarden. Indien vereist door de toepasselijke licentie stelt Hypervault Open-Source Software beschikbaar op schriftelijk verzoek naar het adres dat is vermeld in Artikel 1(j).

7. VERGOEDINGEN EN BETALING
Samenvatting:
Wanneer u zich aanmeldt voor betaalde toegang tot de Diensten (een “Abonnement”) via de Site, moet u creditcardgegevens of PayPal-accountgegevens verstrekken. Abonnementen worden van tevoren betaald en worden automatisch verlengd (en aan u in rekening gebracht) voor dezelfde tijdsduur als uw eerste Abonnement, tenzij dit wordt gewijzigd of geannuleerd. Abonnementskosten worden terugbetaald als u uw Abonnement annuleert binnen dertig (30) dagen nadat de betaling verschuldigd is. We zullen u dertig (30) dagen voordat uw Abonnement wordt verlengd informeren. We brengen omzetbelasting in rekening indien verplicht. Betalingspraktijken van App Stores kunnen verschillen, afhankelijk van hun voorwaarden.Abonnementen. Bepaalde functies van de Diensten zijn alleen beschikbaar met een betaald toegangsprogramma (een "Abonnement"). Abonnementsniveaus, functies en prijzen zijn beschikbaar op www.hypervault.com en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Kosten voor Abonnementen ("Abonnementskosten") zijn vooraf verschuldigd voor elke factureringsperiode, waarbij de eerste betaling verschuldigd is wanneer u een Abonnement toevoegt aan uw Account. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, zijn Abonnementskosten niet restitueerbaar en zijn ze gebaseerd op onze standaardkosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn wanneer de betaling verschuldigd is. U moet een geldige creditcard of andere betaalmethode verstrekken (een "Betalingsprovider") voordat u een Abonnement start en uw Account onmiddellijk bijwerken als er wijzigingen in uw betalingsgegevens zijn. Uw overeenkomst met uw Betalingsprovider, niet deze Voorwaarden, is van toepassing op uw gebruik van uw Betalingsprovider. We kunnen onze tarieven en factureringsmethoden op elk moment wijzigen, maar een dergelijke wijziging is niet op u van toepassing tot de volgende Abonnementsperiode of als u uw Abonnementstype wijzigt. Als u uw Abonnement upgradet, betaalt u voor de volledige periode van het nieuwe Abonnementsniveau, maar ontvangt u een pro rata tegoed voor de resterende waarde van uw vorige Abonnement.

Automatische verlenging.
ABONNEMENTEN WORDEN AUTOMATISCH VERLENGD TEGEN DE DAN GELDENDE TARIEVEN VOOR DEZELFDE PERIODE ALS HET VERVALLENDE ABONNEMENT, EN BIJ VERLENGING WORDEN DE ABONNEMENTSKOSTEN BIJ UW BETALINGSPROVIDER IN REKENING GEBRACHT, TENZIJ U UW ABONNEMENT ANNULEERT ZOALS UITEENGEZET IN ARTIKEL 7(c). We zullen u dertig (30) dagen vóór de verlengingsdatum van uw Abonnement per e-mail informeren. Door u te abonneren, machtigt u ons om Abonnementskosten bij uw Betalingsprovider in rekening te brengen aan het begin van een Abonnementsperiode als u uw Account op dat moment niet hebt geannuleerd. Als we de betaling niet kunnen verwerken, zullen we contact met u opnemen om de gegevens van uw Betalingsprovider bij te werken. Als we binnen vijftien (15) dagen na de verlenging geen betaling ontvangen, kunnen we uw Abonnement beëindigen.
Annulering. Abonnementen kunnen op elk moment worden geannuleerd door in te loggen bij de web-App op app.hypervault.com en naar het gedeelte "Mijn account" te gaan. U kunt elk geannuleerde Abonnement gebruiken tot de geplande vervaldatum, maar u zult geen pro rata terugbetaling van de huidige termijn ontvangen. Voor jaarlijkse Abonnementen zullen we echter de volledige Abonnementskosten terugbetalen als u binnen dertig (30) dagen na aanvang of verlenging van het Abonnement een terugbetaling aanvraagt. Aanvullende informatie over terugbetalingen en annulering vindt u hier.

Belastingen
.
Alle omzetbelasting, gebruiksbelasting, belasting over de toegevoegde waarde of andere belasting op basis van het Abonnement dat we moeten doorberekenen aan klanten wordt automatisch berekend en toegevoegd aan alle bestellingen indien van toepassing (behalve voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte, ("EER") waar btw is inbegrepen in het bedrag dat Hypervault u in rekening brengt). Voor zover van toepassing worden alle betalingen voor de Diensten vrij van en zonder aftrek van bronbelasting verricht. Omzetbelasting is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Betalingsdiensten
.
We gebruiken Stripe (elk een "Betalingsverwerker" genoemd) voor betaaldiensten (bijv. acceptatie van creditcards, afrekening met handelaars). Door te betalen voor een Abonnement gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de toepasselijke voorwaarden en het beleid van de Betalingsverwerker, en machtigt u ons en de Betalingsverwerker om alle informatie en betalingsinstructies die u verstrekt te delen met uw Betalingsprovider en andere Derde Dienstverlener(s), uitsluitend voor zover vereist om uw transacties te voltooien.

8. BEËINDIGING
Samenvatting:
Deze Voorwaarden blijven van kracht zolang u een Account hebt (of wanneer u de Site bezoekt). We kunnen uw Account beëindigen voor elke overtreding van deze Voorwaarden of indien wettelijk vereist (in bijna alle gevallen zullen we contact met u opnemen voordat we dit doen). U kunt te allen tijde een Abonnement opzeggen of uw Account afsluiten. Als u een Abonnement opzegt, blijft het actief tot het einde van de abonnementsperiode. Als wij uw Account beëindigen wegens schending van de Voorwaarden, eindigt uw Abonnement onmiddellijk. Na beëindiging dient u alle Apps van uw apparaten te verwijderen om Beveiligde Gegevens van uw apparaat te verwijderen.Termijn. Deze Voorwaarden treden in werking wanneer u ze aanvaardt zoals bepaald in Artikel 1(b) en blijven van kracht zolang u een Account hebt (of de Site bezoekt).

Beëindiging door Hypervault
.
Als we bij uw Betalingsprovider geen kosten in rekening kunnen brengen, als u deze Voorwaarden wezenlijk schendt of als de wet het vereist (bijvoorbeeld wanneer de levering van de Diensten onwettig wordt), kunnen we uw Abonnement en/of Account opschorten of beëindigen, met of zonder kennisgeving. Beëindiging onder dit Artikel 8(b) gebeurt naar eigen goeddunken van Hypervault en we zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een dergelijke beëindiging.

Beëindiging door u.
U kunt een Abonnement op elk gewenst moment beëindigen zoals uiteengezet in Artikel 7(c). Om uw Account te verwijderen, volgt u deze stappen. Als u hulp nodig hebt, neem dan contact op met ons helpcentrum, maar houd er rekening mee dat voor veiligheidsdoeleinden alleen de gevalideerde accounteigenaar het Account kan verwijderen (we kunnen het niet voor u doen). Behalve zoals hierboven specifiek beschreven, bieden we geen restituties voor beëindigde Abonnementen. Als u uw Account afsluit, zijn deze Voorwaarden niet langer op u van toepassing, behalve voor zover u de Site bezoekt en met uitzondering van de hieronder uiteengezette bepalingen die de beëindiging van het contract overleven.

Gevolgen van beëindiging.
i. Wanneer een abonnement vervalt of wordt beëindigd door Hypervault krachtens artikel 8(b), hebt u geen toegang meer tot de functies die verband houden met het abonnement. Tenzij u uw Account sluit, wordt door het beëindigen van een abonnement uw account automatisch omgezet naar een ‘Hypervault Free’-account (als we dit nog aanbieden).ii. Als u uw Account verwijdert, lopen alle licenties die in deze voorwaarden worden verleend, onmiddellijk ten einde en dient u elk gebruik van de Apps stop te zetten. Wij kunnen alle gegevens met betrekking tot uw Account van onze servers verwijderen, met inbegrip van beveiligde gegevens en toegangsgegevens, zonder aansprakelijkheid of verplichting jegens u. Zelfs als u uw Account verwijdert, dient u de Apps te verwijderen om Beveiligde Gegevens van uw apparaten te verwijderen. Zelfs als u de Apps niet verwijdert, kunt u na het verwijderen van uw Account geen toegang krijgen tot Beveiligde Gegevens (hoewel deze toegang voor een korte periode kan blijven bestaan, afhankelijk van uw wachtwoordinstellingen in de App).iii. De artikelen 1(g) en (h), 3(b), 5, 7, 8(d), 9(b), (c), en (d), 10, 11 en 13 blijven ook na de beëindiging of het verstrijken van deze Voorwaarden om welke reden ook van kracht.iv. Als wij uw account beëindigen wegens schending van deze voorwaarden, mag u geen nieuw account proberen aan te maken.

9. GARANTIE EN DISCLAIMER; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING; SCHADEVERGOEDING
Samenvatting:
De Diensten zullen doen wat de Documentatie hen opdraagt, en als ze dat niet doen, zullen we proberen ze te corrigeren. Voor zover de wet dit toestaat, geven we geen andere garanties over de Diensten. Tenzij we opzettelijk iets verkeerd doen of echt incompetent zijn, is onze maximale aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door de Diensten of gerelateerd is aan deze Voorwaarden het bedrag van uw meest recente Abonnementsbetaling. U zult ons verdedigen tegen elke vordering tegen Hypervault waarin wordt beweerd dat uw gebruik van de Diensten deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving heeft geschonden.Garantie. Hypervault garandeert dat de Diensten materieel zullen presteren in overeenstemming met de Documentatie. De enige verplichting van Hypervault, en uw enige rechtsmiddel, voor een schending van deze garantie is dat Hypervault commercieel redelijke inspanningen levert om de Diensten te corrigeren zodat deze voldoen aan de Documentatie.

DISCLAIMER. MET UITZONDERING VAN HETGEEN UITEENGEZET IS IN ARTIKEL 9(a) WIJST HYPERVAULT UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE, WETTELIJKE OF ANDERE VERKLARINGEN OF GARANTIES AF BETREFFENDE DE DIENSTEN, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HYPERVAULT GARANDEERT OOK NIET DAT DE DIENSTEN FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.BEHALVE IN GEVALLEN VAN GROVE NALATIGHEID, OPZETTELIJK WANGEDRAG OF FRAUDE, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HYPERVAULT ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF DE DIENSTEN IN GEEN GEVAL DE MEEST RECENTE ABONNEMENTSKOSTEN DIE U HEBT BETAALD OVERSCHRIJDEN, OF ZAL HYPERVAULT IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF GERELATEERD IS AAN DEZE VOORWAARDEN OF DE DIENSTEN, ONGEACHT HOE DE SCHADE IS VEROORZAAKT EN ONGEACHT HET VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID WAAROP DE VORDERING IS GEBASEERD, ZELFS INDIEN HYPERVAULT IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE BEPERKINGEN BLIJVEN VAN KRACHT IN HET GEVAL WAARIN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL. DEZE BEPERKINGEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING IN WETTELIJK VOORZIENE GEVALLEN, MAAR IN DERGELIJKE GEVALLEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HYPERVAULT BEPERKT TOT ZOVER DE WET DIT TOELAAT.

Vrijwaring
.
U verplicht zich ertoe Hypervault te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen in het kader van iedere claim, rechtsvervolging of procedure die tegen Hypervault wordt ingesteld, voortvloeiend uit of in verband met uw schending van enige bepaling van deze Voorwaarden of gebruik van de Diensten in strijd met de toepasselijke wetgeving.

Uitzonderingen
.
De bepalingen van dit Artikel 9 zijn niet van toepassing indien uitgesloten door het toepasselijk recht. Met name Artikel 9(c) en het verbod op schadevergoeding zijn niet van toepassing op ingezetenen van de staat New Jersey.

10. GESCHILLENREGELING
Samenvatting:
Tenzij u in een rechtsgebied woont waar dit niet is toegestaan, wordt iedere rechtsvordering in verband met de Diensten of deze Voorwaarden geregeld door een bindende arbitrage, niet door een rechtszaak, en wordt deze vordering op individuele basis afgehandeld. U kunt afzien van arbitrage door ons daar schriftelijk van in kennis te stellen binnen dertig dagen nadat u deze Voorwaarden heeft aanvaard. Dit artikel belet niet dat er vorderingen kunnen worden ingesteld bij het kantongerecht of in kort geding.
LEES DIT ARTIKEL 10 ZORGVULDIG DOOR (alleen voor de doeleinden van dit Artikel, de “Arbitrageovereenkomst”). HET MAAKT DEEL UIT VAN UW CONTRACT MET HYPERVAULT EN BEPERKT DE MANIEREN WAAROP U SCHADE OP ONS KUNT VERHALEN.

Arbitrage.
Met inachtneming van artikel 10(f) wordt elk geschil dat voortvloeit uit deze Voorwaarden, het Privacybeleid of de Diensten uitsluitend op individuele basis opgelost door een bindende en vertrouwelijke arbitrage in de Nederlandse taal, zoals georganiseerd middels een Scheidsgerecht, aangeduid door het Instituut voor Arbitrage, met zetel gelegen te 1020 Brussel, Sint-Annadreef 68B (www.euro-arbitration.org) en dit volgens het reglement van Arbitrage SDR (Standard Dispute Rules) die kunnen worden geraadpleegd op www.euro-arbitration.org/node.php/nl/sdr.Om het geschillenbeslechtingsproces te starten, moet u een brief sturen per-mail aan legal@hypervault.com én per aangetekende post naar Hypervault, adres, attn: Legal, met een verzoek om arbitrage en een beschrijving van uw claim. De arbitrage is onderworpen aan de Belgische wetgeving en deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. U en Hypervault zullen proberen enig geschil eerst minnelijk op te lossen alvorens een arbitrageprocedure te starten. Indien het geschil niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving is opgelost, kan elke partij de arbitrageprocedure starten.

Bevoegdheid van de Arbiter
.
De voornoemde arbiter is exclusief bevoegd om elk geschil met betrekking tot deze Arbitrageovereenkomst op te lossen, inclusief de totstandkoming daarvan en iedere claim dat deze geheel of gedeeltelijk nietig of onafdwingbaar is. Deze arbiter beslist over de eventuele rechten en aansprakelijkheden van u en Hypervault. De arbitrageprocedure kan niet gecombineerd worden met andere zaken, of samengevoegd worden met andere procedures of partijen. De arbiter kan (i) alle of een deel van een claim of geschil onderwerpen aan moties, (ii) een geldelijke schadevergoeding toekennen en (iii) niet-geldelijke middelen of voordelen toekennen die krachtens het toepasselijke recht, de regels van het arbitrageforum en deze Voorwaarden beschikbaar zijn voor een individuele partij (met inbegrip van de Arbitrageovereenkomst). De zearbiter zal schriftelijk uitspraak doen op basis van diens essentiële bevindingen en conclusies en aangeven waarop zijn uitspraak (of beslissing om geen uitspraak te doen) is gebaseerd, met inbegrip van de berekening van de eventueel toegekende schadevergoeding. De arbiter volgt de toepasselijke Belgische wetgeving. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor de partijen. Elke partij zal zijn eigen arbitragekosten dragen.

Afstand van een gerechtelijke procedure, anders dan de arbitrageprocedure.
U DOET AFSTAND VAN UW GRONDRECHTELIJKE EN WETTELIJKE RECHTEN OM RECHTSVERVOLGING IN TE STELLEN BIJ (ANDERE DAN DE IN ARTIKEL 10(f) GENOEMDE) RECHTBANKEN EN EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN VOOR EEN RECHTER OF JURY. Uw rechten worden bepaald door een neutrale arbiter en niet door een rechter of jury. Arbitrageprocedures zijn eenvoudiger en beperkter dan de regels die gelden voor rechtbanken. Arbitragebesluiten zijn even afdwingbaar als elk rechterlijk bevel en onderworpen aan zeer beperkte rechterlijke toetsing.

Afstand van groepsgedingen – class actions

ALLE VORDERINGEN BINNEN HET KADER VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST DIENEN INGESTELD TE WORDEN DOOR INDIVIDUELE PARTIJEN EN NIET IN DE HOEDANIGHEID VAN EISER OF DEELNEMER AAN EEN GROEPSGEDING, EN HET IS DE ARBITER NIET TOEGESTAAN OM (i) DE VORDERINGEN VAN MEER DAN ÉÉN PERSOON TE CONSOLIDEREN, (ii) UITSPRAAK TE DOEN OVER GROEPSGEDINGEN, OF (iii) COLLECTIEF REDRES TOE TE KENNEN. Als een rechtbank van oordeel is dat het toepasselijke recht de tenuitvoerlegging van een van de beperkingen van Artikel 10(d) met betrekking tot een bepaalde vordering uitsluit, moet de toepasselijke vordering, en alleen die vordering, worden losgekoppeld van de arbitrage en ingediend worden bij de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen in overeenstemming met artikel 1(h). Alle andere vorderingen worden opgelost door een arbitrageprocedure.

Afstand
.
U kunt afstand doen van de bepalingen van deze Arbitrageovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan legal@hypervault.com of per post naar Hypervault, adres, binnen dertig (30) dagen na aanvaarding van deze Voorwaarden. Uw kennisgeving moet uw naam en adres, uw Account-e-mailadres en een ondubbelzinnige verklaring bevatten waarin u meedeelt dat u afziet van deze Arbitrageovereenkomst. Deze afstandsverklaring is niet van invloed op alle andere bepalingen van deze Voorwaarden.

Uitzonderingen
.
Niettegenstaande het voorgaande kan (i) elke partij een individuele vordering instellen bij een kantongerecht, en (ii) vorderingen wegens (A) laster, (B) schending van de Wet Computerfraude en -misbruik, of (C) inbreuken op of verduistering van intellectuele eigendomsrechten van de andere partij uitsluitend instellen voor de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. De partijen stemmen in met de exclusieve persoonlijke bevoegdheid van deze rechtbanken voor dergelijke doeleinden. Een verzoek om billijk redres behelst geen afstand van het recht op arbitrage.

Vergoedingen
.
Als u een arbitrageprocedure start waarbij u minder dan 500,00 € aan schadevergoeding eist en de Arbitrageovereenkomst naleeft, inclusief de kennisgevingsplicht, zal Hypervault u de griffierechten conform voornoemd reglement van arbitrage SDR terugbetalen en alle administratie- en arbitragekosten betalen tot een totaalbedrag van 500,00 €. Indien de arbiter u een vergoeding toekent, betaalt Hypervault uw advocatenkosten beperkt tot de basisrechtsplegingsvergoeding, zoals beschreven in het Koninklijk Besluit dd. 26.10.2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding terug.

Scheidbaarheid
.
Behalve zoals bepaald in Artikel 10(d), is (zijn) indien een bepaald deel of bepaalde delen van deze Arbitrageovereenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of onafdwingbaar worden bevonden, dit bepaalde deel of deze bepaalde delen niet van kracht, maar blijft de rest van de Arbitrageovereenkomst volledig van kracht.

11.DIVERSEN
Samenvatting:
Dit gedeelte omvat bepalingen die regels voor het interpreteren van de Voorwaarden, verplichte verwijzingen naar specifieke wetten en toestemming om alle communicatie tussen u en ons elektronisch te laten verlopen, betreffen.Samenwerking. Niets in deze Voorwaarden beperkt ons recht om met autoriteiten samen te werken.

Toewijzing
.
Deze Voorwaarden zijn persoonlijk voor u en mogen niet worden toegewezen aan anderen. Hypervault mag deze Voorwaarden of haar verplichtingen vrij overdragen, met inachtneming van het toepasselijke recht.

Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid
.
Elke licentie van de Diensten door een agentschap of afdeling van de federale overheid van de Verenigde Staten is onderhevig aan de Hypervault Business-voorwaarden, en niet aan deze Voorwaarden, zoals uiteengezet in Artikel 1(f).

Scheidbaarheid; Verklaring van afstand.
Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank als ongeldig wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Afstand van een schending van een bepaling van deze Voorwaarden behelst geen afstand van enige toekomstige schending van dezelfde of enige andere bepaling.
Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangen alle eerdere of huidige mondelinge of schriftelijke mededelingen. Deze Voorwaarden kunnen worden gewijzigd zoals uiteengezet in Artikel 1(i).

Ontheffing.
U ontheft Hypervault en onze rechtsopvolgers van alle verliezen, schade, rechten, eisen en vorderingen van welke aard ook, met inbegrip van lichamelijk letsel, overlijden en materiële schade, die direct of indirect verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Diensten (gezamenlijk de "Claims"). Deze ontheffing is niet van toepassing op Vorderingen wegens onredelijke handelspraktijken van Hypervault of fraude, bedrog, misleiding, valse belofte, onjuiste voorstelling of verhulling onzerzijds, of verwijdering of weglating van materiële feiten in verband met de Diensten.

Overmacht
.
Hypervault is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen krachtens deze Voorwaarden of met betrekking tot de Diensten als gevolg van natuurrampen, overheidsbevelen, burgerlijke ongehoorzaamheid of andere factoren buiten de macht van Hypervault.

Elektronische communicatie; Kennisgeving
.
U stemt in met het gebruik van elektronische communicatie met betrekking tot deze Voorwaarden en de Diensten en stemt ermee in dat dergelijke communicatie, hetzij via e-mail, hetzij via de Diensten, voldoet aan alle vereisten waaraan zou worden voldaan als ze in gedrukte vorm zouden zijn. Deze bepaling doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten. Wij kunnen u kennisgevingen verzenden via e-mail, publicaties op de Site of andere redelijke middelen. U dient ons uw kennisgevingen toe te zenden per e-mail naar support@hypervault.com of zoals uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden.

Titels en interpretatie.
De titels en samenvattende toelichtingen aan het begin van elk artikel van deze Voorwaarden dienen uitsluitend ter referentie en hebben geen invloed op de rechten en verplichtingen van de partijen. In deze Voorwaarden heeft “kan” de betekenis “heeft het recht, maar niet de verplichting om”; “omvat” en de variaties daarop betekenen “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”; en “dagen” betekent kalenderdagen, met dien verstande dat verplichtingen die verschuldigd zouden zijn in een weekend of op een feestdag, verschuldigd zijn op de eerste daaropvolgende werkdag.

Taal.

Deze Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands, en waar Hypervault u een vertaalde versie van de Voorwaarden heeft verstrekt, doen we dit voor uw gemak. De Nederlandstalige versie van de Voorwaarden is van toepassing in geval van een geconstateerd conflict met de vertaalde versie.

12. Specifieke landelijke voorschriften
Samenvatting:
Op inwoners van bepaalde rechtsgebieden kunnen aanvullende bepalingen op of wijzigingen van de Voorwaarden van toepassing zijn. Het belangrijkste dat u op dit punt moet weten, is dat inwoners van Europa niet verplicht zijn om geschillen via een arbitrageprocedure te regelen.

EER.
Als u in de Europese Economische Ruimte ("EER") woont, worden de Voorwaarden als volgt gewijzigd:i. Artikel 1(g), 1(h) en 10 zijn niet op u van toepassing.ii. Deze Voorwaarden, met inbegrip van hun totstandkoming, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar u woont, met dien verstande dat voor zover toegestaan krachtens die wetten alle procedures die voortvloeien uit deze Voorwaarden of verband houden met de Diensten op individuele basis zullen worden gevoerd in de rechtbanken van dat land.iii. Om Hypervault in kennis te stellen van een rechtsvordering, dient u per koeriersdienst of per aangetekende brief een kennisgeving te sturen naar Hypervault, adres, attn: Legal.iv. Artikel 11(j) is niet op u van toepassing. Klachten over de Diensten moeten worden gericht aan support@hypervault.com.

Verenigd Koninkrijk.
Als u een inwoner van het Verenigd Koninkrijk bent, worden de Voorwaarden, inclusief Artikel 13(a), als volgt gewijzigd:i. Derden hebben geen rechten op grond van de Contracts Act 1999 (Rechten van Derden) om enige bepaling van de Voorwaarden af te dwingen, maar dit doet geen afbreuk aan enig recht of rechtsmiddel van dergelijke derden die niet onder die Wet vallen.ii. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en geen enkele vertaling van de Voorwaarden heeft enige rechtsgeldigheid.

Duitsland.
Als u een inwoner van Duitsland bent, worden de Voorwaarden, inclusief Artikel 13(a), als volgt gewijzigd:i. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in artikel 9(c), is onze onderneming evenmin aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid (tenzij dit letsel veroorzaakt aan of leidt tot het overlijden van een persoon), behalve wanneer ze worden veroorzaakt door een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (vertragswesentliche Pflichten).